วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 15/04/2563 กลุ่มผู้ก่อการดีชุมพร ได้ให้ความอนุเคราะห์มาปฏิบัติการ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในการป้องกันไวรัส โควิด-19 ในสำนักงานและบริเวณโดยรอบแขวงทางหลวงชุมพร
2 04/03/2563 ขอเชิญผู้สนใจเช้าร่วมประชุมการประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง" กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
3 04/03/2563 ขอเชิญผู้สนใจเช้าร่วมประชุมการประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง"
4 04/03/2563 ขอเชิญผู้สนใจเช้าร่วมประชุมการประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง"
5 04/03/2563 ขอเชิญผู้สนใจเช้าร่วมประชุมการประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง"
6 18/02/2563 กิจกรรม “โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา” เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพาถนนสวยงามทางหลวงหมายเลข 360
7 21/01/2563 กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชายฝั่งทะเล” เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
8 12/12/2562 ข่าวสารทางหลวง
9 19/11/2562 ข่าวสารทางหลวง
10 11/11/2562 ข่าวสารทางหลวง
11 30/10/2562 ข่าวสารทางหลวง
12 29/10/2562 จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ปัญหา อุทกภัย วาตภัย
13 24/10/2562 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562
14 24/10/2562 กิจกรรม “จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภค”
15 30/07/2562 ข่าวสารทางหลวง