วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลงวันที่ 18/07/2565

การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4134  ตอนควบคุม 0100

ตอน หลังสวน - ละแม  ระหว่าง กม. 6+700 – กม. 7+950 ระยะทางรวม 1.250 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้าง 20,000,000 บาท

เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการรับรู้ข่าวสาร ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และช้อเสนอนแะต่อโครงการ                                       

เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใ้ประโยชน์ในโครงการได้อย่างเหมาะสม ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ วัดชลธารวดี พื้นที่ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร


'