วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ปัญหา อุทกภัย วาตภัย
ลงวันที่ 29/10/2562

วันอังคารที่  29  ตุลาคม 2562                

แขวงทางหลวงชุมพร  จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร

เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ปัญหา อุทกภัย วาตภัย

และดินถล่ม ณ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์


'