วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวสารทางหลวง
ลงวันที่ 19/11/2562

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

แขวงทางหลวงชุมพรพร้อมหมวดทางหลวงชุมพร

ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย จังหวัดชุมพร

ณ โครงการหนองใหญ่ตามพระราชดำริ


'