วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ขอเชิญผู้สนใจเช้าร่วมประชุมการประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง"
ลงวันที่ 04/03/2563

ได้อนุมัติโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง      

ทางหลวงหมายเลข 4112 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกละแม – สวนแตง ระหว่าง กม.0+000 – กม.1+500

ระยะทาง 1.500  กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 35,000,000.- บาท

ในวันพุธที่  25  มีนาคม  2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 


'