วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๐+๓๘๙ – กม.๕๐+๔๒๔ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/08/2565 ชพ.37/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
2 จ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน – ละแม ระหว่าง กม.๗+๗๖๕ – กม.๘+๐๐๕ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/08/2565 ชพ.35/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
3 งานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๗+๒๓๐ - กม.๔๗+๔๐๖ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/08/2565 ชพ.36/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
4 งานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๕๙+๕๐๐ - กม.๕๙+๖๐๐ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/08/2565 eb-ชพ.12/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
5 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน วังครก – เสียบญวณ ระหว่าง กม.๔๘๔+๒๐๐ - กม.๔๘๕+๒๓๓ (ทล.๔ เดิม) และ ทล. ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สี่แยกปฐมพร - เขาบ่อ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๒๕๒ (ทล.๔๑ เดิม) ปริมาณงาน ๑,๒๖๓ ตร.ม. 11/07/2565 ชพ.33/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
6 จ้างเหมางานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สี่แยกปฐมพร - เขาบ่อ ระหว่าง กม.๕+๔๗๕ - กม.๕+๙๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๘๘๐ ตร.ม.) 06/07/2565 ชพ.34/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
7 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าร่องกลางถนนและไหล่ทางทั้งสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ระหว่าง กม.๔๑๔+๘๑๓ - กม.๔๘๔+๒๑๓, ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ระหว่าง กม.๐+๕๐๐ - กม.๙๕+๑๖๓ (หักความยาวสะพาน, เกาะกลาง, รางระบายน้ำ, จุดกลับรถ, ทางแยกและอื่น ๆ ออกแล้ว) ปริมาณงาน ๙๙๗,๕๒๒ ตร.ม. 29/06/2565 332/-/2/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
8 จ้างเหมางานป้ายจราจร (Repair of Traffic Sign) ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกละแม - สวนแตง ระหว่าง กม.๔+๗๐๐ - กม.๑๓+๘๒๒ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๖๒.๑๐๐ ตร.ม. 08/04/2565 332/-/6/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
9 จ้างเหมางานป้ายจราจร (Repair of Traffic Sign) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๗๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน หนองหัดไท - ดอนยาง ระหว่าง กม.๒๗+๑๖๒ - กม.๔๗+๑๐๑ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๕๔ ตร.ม. 08/04/2565 332/-/5/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
10 จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สี่แยกปฐมพร – เขาบ่อ (ทางแยกต่างระดับปฐมพร) ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๐+๐๘๔ RT. จาก จ.สุราษฎร์ธานี เลี้ยวซ้ายไป จ.ระนอง และ กม.๐+๐๐๐ – กม.๐+๑๖๐ RT.จาก จ.ชุมพร 07/04/2565 ชพ.32/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
11 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าร่องกลางถนนและไหล่ทางทั้งสองข้างทาง ทล.๔ ระหว่าง กม.๔๑๔+๘๑๓–๔๘๔+๒๑๓ (เป็นแห่งๆ), ทล.๔๑ ระหว่าง กม.๐+๕๐๐–กม.๗๐+๐๐๐ (เป็นแห่งๆ) รวมปริมาณงานทั้งสิ้น ๑,๐๒๓,๐๑๒ ตร.ม. (หักความยาวสะพาน,เกาะกลาง,รางระบายน้ำ,จุดกลับรถ, ทางแยกและอื่นๆ ออกแล้ว) 30/03/2565 332/-/1/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
12 จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง – สวนสมบรูณ์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๓+๗๑๘ – กม.๗๔+๐๕๐ LT.๒ (เป็นช่วงๆ) และ กม.๗๔+๖๕๐ – กม.๗๖+๙๗๐ LT.๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒,๖๒๘ เมตร) 17/12/2564 ชพ.5/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
13 จ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๔๑๙๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาสวนทุเรียน – อ่าวมะม่วง ระหว่าง กม.๕+๖๔๘ – กม.๕+๖๕๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/01/2565 ชพ.10/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
14 จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวนสมบรูณ์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๐+๑๔๐ - กม.๖๑+๓๐๐ LT.๑ และ กม.๖๐+๔๕๐ - กม.๖๐+๗๕๐ LT.๒ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/12/2564 ชพ.4/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
15 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง – สวนสมบูรณ์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๑+๖๔๓-กม.๙๓+๒๔๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๕๙๗ กม.) 23/12/2564 ชพ.22/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 187 รายการ