วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอนพ่อตาหินช้าง – วังครก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๔๔๗+๕๐๐ - กม.๔๔๘+๔๔๔ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๙๔๔ เมตร) 26/03/2563 26/03/2563 eb-ชพ.17/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
2 จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๑๔+๘๑๓ - กม.๔๓๗+๐๐๐ RT. และ กม.๔๒๙+๐๐๐ - กม.๔๓๗+๐๐๐ LT. (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๒ แห่ง (๗,๔๓๙ EACH) 26/03/2563 26/03/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
3 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง – สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๗๓+๕๐๐ - กม.๗๔+๒๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๖ EACH) 25/03/2563 25/03/2563 eb-ชพ.16/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
4 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน - ละแม ระหว่าง กม.๑๘+๑๖๕ - กม.๑๙+๖๓๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๔ EACH) 25/03/2563 25/03/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
5 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน พ่อตาหินช้าง - วังครก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๖๗+๙๐๐ - กม.๔๖๘+๓๘๘ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๙๗๖ เมตร) 25/03/2563 25/03/2563 eb-ชพ.19/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
6 จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๑๔+๘๑๓ - กม.๔๓๗+๐๐๐ RT. และ กม.๔๒๙+๐๐๐ - กม.๔๓๗+๐๐๐ LT. (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๒ แห่ง (๗,๔๓๙ EACH) 23/03/2563 23/03/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
7 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนปากคลอง - ปากน้ำชุมพร ระหว่าง กม.๕+๑๐๐ - กม.๕+๘๒๖ (กึ่งกลางโครงการ กม.๕+๔๖๓) ปริมาณงาน ๑๕,๙๗๒ ตร.ม. 16/03/2563 16/03/2563 eb-ชพ.13/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
8 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน – ละแม ระหว่าง กม.๙+๐๐๐ – กม.๑๐+๐๐๐ , กม.๑๑+๐๐๐ – กม.๑๓+๐๐๐ และ กม.๑๔+๗๖๐ – กม.๑๕+๑๕๐ (กึ่งกลางโครงการ กม. ๑๒+๐๗๕) ปริมาณงาน ๓๑,๘๔๕ ตร.ม. 18/03/2563 16/03/2563 eb-ชพ.15/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
9 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน – ละแม ระหว่าง กม.๑๖+๘๑๐ – กม.๑๙+๖๒๙ (กึ่งกลางโครงการ กม.๑๘+๒๒๐) ปริมาณงาน ๒๖,๔๔๑ ตร.ม. 18/03/2563 16/03/2563 eb-ชพ.14/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
10 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๖๓๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๖๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าเมืองชุมพร ระหว่าง กม.๐+๐๒๐ - กม.๑+๔๑๔ (กึ่งกลางโครงการ กม.๐+๗๑๗) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/03/2563 16/03/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
11 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกละแม - สวนแตง ระหว่าง กม.๕+๕๙๐ - กม.๙+๐๖๐ (กึ่งกลางโครงการ กม.๗+๓๒๕) ปริมาณงาน ๓๑,๒๓๐ ตร.ม. 16/03/2563 16/03/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
12 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขามัทรี - หาดทรายรี ระหว่าง กม.๑+๔๐๐ - กม.๓+๖๑๕ (กึ่งกลางโครงการ กม.๒+๕๐๘) ปริมาณงาน ๒๔,๓๘๙ ตร.ม. 16/03/2563 16/03/2563 eb-ชพ.10/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
13 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง – สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๙๓+๓๐๓ – กม.๙๕+๑๖๓ LT. ปริมาณงาน ๒๑,๔๖๐ ตร.ม. 12/03/2563 12/03/2563 eb-ชพ.8/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
14 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกปฐมพร – แยกหมอเล็ก ระหว่าง กม.๓+๒๑๙ – กม.๔+๑๑๗ RT. (กึ่งกลางโครงการ กม.๓+๖๖๘) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/03/2563 12/03/2563 eb-ชพ.6/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
15 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๗๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน หนองหัดไท – ดอนยาง ระหว่าง กม.๒๙+๔๒๕ – กม.๓๒+๔๑๕ (กึ่งกลางโครงการ กม.๓๐+๙๒๐) ปริมาณงาน ๓๒,๙๕๘ ตร.ม. 12/03/2563 12/03/2563 eb-ชพ.9/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 33 รายการ