วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๐+๓๘๙ – กม.๕๐+๔๒๔ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/08/2565 ชพ.37/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
2 จ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน – ละแม ระหว่าง กม.๗+๗๖๕ – กม.๘+๐๐๕ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/08/2565 ชพ.35/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
3 งานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๗+๒๓๐ - กม.๔๗+๔๐๖ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/08/2565 ชพ.36/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
4 งานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๕๙+๕๐๐ - กม.๕๙+๖๐๐ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/08/2565 eb-ชพ.12/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
5 จ้างเหมางานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สี่แยกปฐมพร - เขาบ่อ ระหว่าง กม.๕+๔๗๕ - กม.๕+๙๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๘๘๐ ตร.ม.) 06/07/2565 ชพ.34/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
6 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง – สวนสมบูรณ์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๑+๖๔๓-กม.๙๓+๒๔๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๕๙๗ กม.) 23/12/2564 ชพ.22/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
7 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน น้ำรอด – พ่อตาหินช้าง ระหว่าง กม.๔๑๔+๘๑๓ - กม.๔๑๘+๗๑๓ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๖,๔๖๕ ตร.ม.) 28/12/2564 ชพ.27/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
8 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๙๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาสวนทุเรียน – อ่าวมะม่วง ระหว่าง กม.๐+๓๐๐ - กม.๒+๓๘๐ และ กม.๕+๐๘๐ – กม.๖+๙๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๖,๓๗๓ ตร.ม.) 28/12/2564 ชพ.28/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
9 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน พ่อตาหินช้าง - วังครก ระหว่าง กม.๔๔๒+๗๐๐ - กม.๔๔๖+๕๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๕,๓๕๐ ตร.ม.) 28/12/2564 ชพ.24/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
10 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สี่แยกปฐมพร – เขาบ่อ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๒๙๕ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๒๙๕ กม.) 23/12/2564 ชพ.26/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
11 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน - ปากน้ำหลังสวน ระหว่าง กม.๕+๕๕๐ - กม.๗+๕๘๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๘,๘๖๘ ตร.ม.) 23/12/2564 ชพ.25/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
12 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากคลอง – ปากน้ำชุมพร ระหว่าง กม.๑+๕๐๐ - กม.๓+๕๕๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๘,๗๖๐ ตร.ม.) 23/12/2564 ชพ.29/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
13 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง – สวนสมบูรณ์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๑+๖๔๓-กม.๙๓+๒๔๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๕๙๗ กม.) 23/12/2564 eb-ชพ.4/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
14 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๗๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน หนองหัดไท - ดอนยาง ระหว่าง กม.๓๒+๘๙๐ - กม.๓๕+๘๒๐ และ กม.๔๒+๙๑๗ - กม.๔๓+๙๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๖,๒๙๒ ตร.ม.) 27/12/2564 ชพ.23/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
15 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านพละ – ปะทิว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒+๒๒๐ - กม.๔+๒๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙,๕๖๑ ตร.ม.) 21/12/2564 ชพ.11/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 124 รายการ